Polski (Polish)
Pro Regio
Ankieta
VIP
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

O projekcie

 

O PROJEKCIE | ETAPY REALIZACJI | PARTNER | PATRONI

 

 

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT) jest projektem innowacyjnym realizowanym w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku realizacji projektu ZPTT, powstanie platforma internetowa, oferująca innowacyjne w skali regionu i kraju praktyczne narzędzia wspierające proces komercjalizacji wyników prac naukowych:

  • generator regulaminów wynalazczości,
  • generator umów transferu technologii,
  • kalkulator wyceny technologii,
  • serwis ofert i zapytań technologicznych, z opcją automatycznego wysyłania ofert i zapytań do użytkowników według profilu działalności.

Z narzędzi tych, bezpłatnie będą mogli korzystać pracownicy naukowi, innowacyjni przedsiębiorcy, a także pracownicy instytucji wspierających transfer technologii (m.in. Centra Transferu Technologii).

Oprócz ww. narzędzi, na portalu znajdą się artykuły analityczne na temat prawnych aspektów transferu technologii oraz zestawienie orzeczeń sądów i izb skarbowych, dotyczących kwestii związanych z transferem technologii. Dodatkowo, odwiedzający portal będą mogli zapoznać się z aktualnościami oraz wymieniać doświadczenia na forum dyskusyjnym.

 

 

TAKE-OUT