Polski (Polish) English
Pro Regio
Ankieta
Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Copyright 2005-2010
© ProRegio

Kreacja i realizacja:
take-out

Fundacja współpracuje z:


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z zapleczem sześciu szpitali klinicznych jest prężną i dynamiczną Uczelnią. Jego rozwój oparty jest na innowacyjnej bazie naukowej i dydaktycznej oraz na licznej i profesjonalnej kadrze. UM, czterokrotnie wyróżniony tytułem Najlepszej Uczelni Medycznej w Polsce, prowadzi intensywną współpracę z zagranicą w sferze naukowej, a także bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych. Uczelnia realizuje obecnie 28 umów o współpracy z uniwersytetami na całym świecie.

www.amp.edu.pl


Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaUczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność UCITT skoncentrowana jest na inicjowaniu, koordynowaniu i realizacji postaw proinnowacyjnych wśród szeroko rozumianej społeczności akademickiej (pracownicy naukowi, studenci, doktoranci). Realizacja celów odbywa się dzięki budowie centrum informacyjnego i konsultacyjnego dla przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych zainteresowanych współpraca z uczelnią. Aktywność Centrum ukierunkowana jest na wspieranie transferu innowacji i technologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kontekście współpracy na arenie krajowej i międzynarodowej. UCITT dąży również do rozpowszechnienia idei proinnowacyjnych i przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz kadry akademickiej, propagując tworzenie firm typu spin-off oraz start-up.

www.ucitt.pl


Politechnika Poznańska


Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą prawie 20000 studentów, dysponującą ponad 1000-osobową kadrą nauczycieli akademickich. PP prowadzi szeroko rozwinięte innowacyjne prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne. W roku 1995 PP jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została członkiem - CESAER – organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie.


www.put.poznan.plCentrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu - Uniwersytet Jagielloński


Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której głównym celem jest komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych oraz propagowanie przedsiębiorczości akademickiej. Działalność CITTRU to m.in. identyfikacja i wsparcie innowacyjnych badań naukowych o charakterze aplikacyjnym, stymulacja współpracy pomiędzy naukowcami a gospodarką, współpraca międzynarodowa oraz wsparcie naukowców w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania. CITTRU posiada szerokie doświadczenie w realizowaniu projektów szkoleniowych w tej tematyce oraz bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizowania projektów z funduszy strukturalnych, których efektami były m.in.: spotkania branżowe i spotkania na miarę między przedsiębiorcami a naukowcami, rozwój Innowacyjnej Bazy Danych, przygotowanie nowej ścieżki edukacyjnej i wsparcie doktorantów prowadzących prace o charakterze aplikacyjnym. CITTRU jest jedną z najbardziej znanych i cenionych w Polsce jednostek działających na gruncie innowacyjności (www.cittru.uj.pl). Jako pierwsza Uczelnia w Polsce UJ wprowadził regulamin wynalazczości opracowany właśnie dzięki działalności jednostki.

www.cittru.uj.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to uczelnia z 18-letnim stażem w polskim świecie akademickim. Oferuje instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz studiów, szkoleń i kursów oraz prężnie realizuje projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce wspierania badań i rozwoju naukowego pracowników na uczelni z sukcesami prowadzone są badania z zakresu ekonomii, zarządzania oraz w szczególności finansów i bankowości. Współpraca przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej transferu technologii.

www.wsb.pl/poznan


Urząd Patentowy RP
Współpraca w ramach organizacji konferencji Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty własności intelektualnej, oraz wydawaniu biuletynu Własność Intelektualna.

www.uprp.pl


Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoFundacja ProRegio współpracowała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Światowych Dni Innowacji oraz przy organizacji konkursu Kuźnia Talentów realiowanego w ramach projektu Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie. Ponadto Fundacja współpracuje z UMWW w ramach projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy przygotowywaniu tekstów eksperckich.


www.umww.pl

 

Illinois Ventures, LLC


Spółka zajmująca się tworzeniem firm typu spin off. Firma ta inwestuje i poszukuje kapitału zalążkowego jak i kapitału rozwojowego dla obiecujących przedsięwzięć rynkowych wywodzących się z uniwersytetów środkowo-zachodnich stanów USA. Poprzez łączenie talentów naukowców z doświadczeniem biznesmenów, oraz poprzez łączenie wspólnej wizji, własności intelektualnej i silnego kapitału firma ta tworzy i rozwija konkurencyjne światowo biznesy, niosące rozwiązania będące odpowiedziami na aktualne potrzeby rynku. Firma notowana w pierwszej setce rankingu venture capital prowadzonego przez magazyn Entrepreneur.

www.illinoisventures.com

Science Technology Corporation


Firma utworzona przez zarząd Uniwersytetu New Mexico w 1995 mająca na celu świadczenie usług komercjalizacji wyników badań. STC specjalizuje się w badaniach rynkowych, poszukiwaniach licencjobiorców i finalizowaniem procesu komercjalizacji  technologii z następujących działów nauki: optyka, mikroprzepływy, lecznictwo, farmacja, diagnostyka, aparatura medyczna.
STC jest jednym z piątki liderów otrzymujących najwyższe granty National Institutes of Health (NIH), przeznaczając około 200 mln dolarów rocznie na badania, wyposażenie laboratoriów, informatyzację badań jak i współpracę naukową z takimi podmiotami jak: Los Alamos National Laboratory czy Sandia National Laboratories.
Pod skrzydłami STC od roku 1995 utworzonych zostało ponad 50 firm typu spin off, które osiedliły się m.in. w New Mexico, Kalifornii, Szwecji, Nowym Jorku i Hiszpanii.
W 2010 STC podpisało umowę współpracy z konsorcjum uniwersytetów japońskich inicjując w ten sposób platformę wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii.

www.stc.unm.edu

 

Technology Transfer Office at the National Genome Research Institute (TTO)

 

Technology Transfer Office at the National Genome Research Institute (TTO) powstał wraz z utworzeniem National Human Genome Research Institute (NHGRI) przy National Institute of Health w połowie lat ’90; celem działalności jest wspieranie współpracy pomiędzy laboratoriami badawczymi NHGRI i sektorami akademickimi, prywatnymi oraz organizacjami non-profit na rzecz zdrowia publicznego. TTO wykonuje swoją misję poprzez wspieranie transferu zaawansowanych technologii NHGRI do prywatnego sektora w celu dalszego ich rozwijania; ułatwia też wymianę materiałów badawczych między NHGRI i zewnętrznymi grupami naukowców. TTO od połowy lat ’90 jest integralną częścią NHGRI Division of Intramural Research, odnotowując stały wzrost liczby zawieranych umów transakcyjnych, licencji oraz umów o współpracy, a także rejestruje z roku na rok coraz większą liczbę składanych wniosków patentowych.

www.genome.gov

 

Teknikdalen Foundation

 

Teknikdalen Foundation jest organizacją wspierającą postawy przedsiębiorcze, pomysły o potencjale biznesowym oraz zajmującą się komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań. Teknikdalen Foundation posiada powiązania ze środowiskiem biznesu, środowiskiem akademickim i organizacjami pożytku publicznego. Organizacja stawia sobie za cel wspomaganie stabilnego wzrostu opartego na innowacjach. Fundacja jest partnerem działającym w ramach Enterprise Europe Network pomagającym kojarzyć partnerów biznesowych. Narzędzia wypracowane przez Teknikalden Foundation przeznaczone są przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, są jednak z powodzeniem wykorzystywane także przez centra badawcze i uniwersytety w całej Europie.

www.teknikdalen.se

 

Eurocultura

 

Eurocultura jest organizacją szkoleniowo-doradczą, pomagającą pracownikom, studentom i bezrobotnym rozwijać swoją karierę. Organizacja realizuje wiele projektów w dziedzinach: badania i analizy sytuacji rynkowej, kursy i szkolenia, e-lerning, popularyzacja osiągnięć, koordynacja pracy partnerów lokalnych i międzynarodowych. Dzięki swoim rozległym kontaktom Eurocultura zapewnia swoim klientom i partnerom zróżnicowany program szkoleń, wizyt studyjnych i spotkań z ekspertami z dziedzin biznesu i gospodarki.

www.eurocultura.it

 

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości


Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest Fundacją, organizacją pozarządową, która jako partner władz samorządowych Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w mieście i regionie.
Celem Fundacji jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa, w zakresie rozwoju gospodarki w mieście Kaliszu i regionie, oraz przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, poprzez działania na rzecz możliwości zatrudnienia bezrobotnych i niesienia im pomocy w tym zakresie.

www.kip.kalisz.pl

 

Nickel Technology Park Poznań

Nickel Technology Park Poznań to pierwszy w Polsce niepubliczny park technologiczny, wybudowany w 2006 roku przez PTB Nickel sp. z o.o. oraz Nickel Development sp. z o.o. Misją NTPP jest zapewnienie możliwości rozwoju poprzez świadczenie kompleksowych usług dla klientów ulokowanych w parku. W NTPP swoją działalność ulokowały podmioty zajmujące się: wdrożeniami systemów SAP, SPRINT, outsourcingiem usług IT, archiwizacją dokumentów w systemach analogowych i cyfrowych, logistyką, międzynarodową sprzedażą samochodów, organizacją szkoleń, produkcją i dystrybucją artykułów dekoracyjnych oraz doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

www.ntpp.pl


Ośrodek Innowacji NOT w Poznaniu


Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu skupia 20 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (inżynierskich).
Cele działania NOTu to oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki, a także prezentowanie wspólnych poglądów, opinii i problemów ruchu inżynierskiego wobec terenowych organów władz państwowych i samorządowych.
Działania NOTu to przede wszystkim: współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami technicznymi, naukowymi i gospodarczymi; promowanie twórców techniki i ich osiągnięć; organizacja konferencji, wystaw, konkursów; opracowywanie ekspertyz, opinii technicznych, a także prowadzenie działalności szkoleniowej, rzeczoznawczej i wydawniczej.

www.not.poznan.org.pl


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE


rpkprawa.JPG RPK od lat zajmuje się promowaniem potencjału naukowego regionu. Prowadzi działalność informacyjną, której celem jest przekazywanie naukowcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) informacji o możliwościach oraz korzyściach udziału w Programach Ramowych. Misją PRK jest zwiększenie uczestnictwa Polski (w szczególności uczestników z regionu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej) w 7. Programie Ramowym Badań, Rozwoju i Wdrożeń Wspólnot Europejskich.

www.ppnt.poznan.pl/rpk

Zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje, których profil wpisuje się w zakres działalności Fundacji

TAKE-OUT